Виробнича практика

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ

Підготовка кваліфікованого робітника не можлива без набуття випускниками ПТНЗ певного досвіду роботи на виробництві.
Практика учнів училища є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основними завданнями якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем.
Виробнича практика проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства відповідно до професії. Згідно з навчальними планами ПТНЗО терміни фахової практики становлять 20-25% всього навчального часу. Організація практичної підготовки учнів регламентується Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики учнями професійно технічних навчальних закладів освіти.
Метою виробничої практики є оволодіння учнями сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у педагогічному училищі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика учнів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Безымянный2

 

Основні документи майстра виробничого навчання при організації виробничої практики

Д О Г О В І Р

про надання робочих місць для проходження учнями
професійно - технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики.

“____”___________ 20__ р.

Макіївське професійне училище соціальної реабілітації ім.. А.С. Макаренка в особі директора Чорномора Руслана Григоровича (далі – навчальний заклад), з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства)
в особі _____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

(далі – підприємство), з другої сторони, уклали договір про таке:

п/п

Назва і код професії,

спеціальності та

спеціалізації

Кількість

учнів,

слухачів

Форма професійно-практичної підготовки (виробниче навчання, виробнича практика) Рік навчання

Термін виробничого

навчання,

виробничої практики

Початок Закінчення
               
               
               

1. Підприємство зобов’язується:

1.1. Надати учням, обладнані робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом – графіком:

1.2.    Розподілити наказом учнів, на робочі місця (самостійні робочі місця) та  призначити  кваліфікованих працівників підприємства для безпосереднього керівництва виробничим  навчанням та виробничою практикою з оплатою їх роботи в установленому порядку.
1.3.    Забезпечити учнів, слухачів виробничими завданнями, документацією, технічним обладнанням, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, спеціальностям і спеціалізаціям.
1.4.    Забезпечити учням, безпечні умови праці на кожному робочому місці на рівні нормативних вимог. Проводити інструктажі з охорони праці. Забезпечити учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємства.
1.5.    Надати учням  та майстрам виробничого навчання можливість користуватися бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання навчальних програм та відповідних завдань.
1.6.    Забезпечити облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці відповідно до закону “Про професійно-технічну освіту” від 10.03.1998 року (Доповнення від 17.10.2003р.) Згідно ст.50 50% заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику направляється на рахунок навчального закладу, для здійснення його статутної діяльності.
1.7.    Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені учнями, слухачами порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні випадки, що сталися з ними.
1.8.    Після закінчення виробничої практики надати виробничу характеристику на кожного учня, слухача.
1.9.    За домовленістю з навчальним закладом здійснити оплату проїзду учнів, та майстрів виробничого навчання до місць виконання робіт і назад з розрахунку_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
та  створити для них необхідні житлово-побутові умови.

1.10.    Додаткові зобов’язання :       практику проходить у якості стажера

2.   Навчальний  заклад  зобов’язується:
2.1.    Подати  підприємству  не  пізніше  ніж  за  два  тижні  до  початку  виробничого  навчання  та виробничої  практики  список  учнів,  які  направляються  для  проходження  виробничого  навчання  та  виробничої  практики  із  зазначенням  прізвищ  майстрів  виробничого  навчання  навчальних  груп – керівників  професійно - практичної  підготовки  від  навчального  закладу,  навчальні  програми  з  виробничого  навчання  та  виробничої  практики на виробництві чи  в сфері послуг___________________________________________

_________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я,  по-батькові,  дата  народження)
2.2.    Забезпечити попередню професійно - теоретичну та професійно - практичну підготовку учнів, які направляються для проходження виробничого навчання та виробничої практики, вивчення  ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, спеціальностей, спеціалізацій та рівнів  кваліфікації.
2.3.    Здійснювати через майстрів виробничого навчання ____________________________________ навчально - методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів.
2.4.    Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що сталися з учнями, слухачами.

3.  Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1.  Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов’язків  щодо організації  і
проведення виробничого навчання та виробничої практики згідно  із  законодавством.
3.2.  Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в установленому законодавством порядку.

4.  Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом - графіком.

5.  Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, а другий – у навчальному закладі.
Учень з умовами договору згоден _______________________________________________
6.   Адреси та розрахункові рахунки сторін:
Навчальний  заклад:                                                ПІДПРИЄМСТВО:
28314, смт.. Балахівка                                                 ________________________________
Кіровоградської  обл.                                               ________________________________
вул. Шкільна 5 .                                                      ________________________________
Макіївське ПУСР                                                  ________________________________

Директор  Макіївського ПУСР  _______  (Р.Г. Чорномор)           Керівник   _______  (______________)
м.п.                                                                                             м.п.
______________________________________________________________________________________________________
сс
Інженер   з  охорони  праці _____________________  / Н.В. Абияка /
Відповідальний підприємства з охорони праці __________________________

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА
виробничої практики учнів

групи ________ з професії: __________________________
на підприємстві:
2015 /2016 навчальний рік

 

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА виробничої практики учнів

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Загальні положення
2. Мета і завдання програми
3. Види робіт (типовий перелік)
4. Тематичний план практики
5. Зміст робіт
6. Тематичний план вивчення передових прийомів і методів праці

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об`єм, зміст, терміни проведення виробничої практики визначені робочим навчальним планом відповідно узгодженим і затвердженим педагогічною радою Макіївського ПУСР ім. А.С.Макаренка від 01.10.2014 р. з плановим рівнем кваліфікації маляр 2 розряду код 7141.
Учні проходять виробничу практику на робочих місцях підприємства
Балахівська житлово-комунальна контора
згідно взаємної угоди між ним та Макіївським ПУСР.

Фонд часу на практики 238 годин протягом 6 тижнів.
Календарні терміни: з 02. 11. по 17. 12.2015 р.
Режим роботи учня: учнем та самостійно в одну зміну у відповідності режиму роботи підприємства.

Для учнів різних вікових категорій робочий день визначається згідно трудового законодавства України. Робота на визначений рівень кваліфікації (розряд, клас, категорія), виконання кваліфікаційних пробних робіт здійснюється в наступні календарні строки:
18.12.2015 р.

Перевідні коефіцієнти: з ___________по ______________ коефіцієнт - ________________, з ________ по __________ коефіцієнт -_________.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики, як заключного стану навчально-виховного процесу, є завершення професійно-практичної підготовки і підготовка майбутнього робітника до самостійної високопродуктивної праці на виробництві.
Основними завданнями є:
- адаптація учнів до конкретних виробничих умов;
- закріплення та вдосконалення професійних знань і умінь, ліквідація прогалин в підготовці учнів;
- накопичення досвіду самостійного виконання видів робіт відповідної складності;
- набуття стійких навичок під час роботи на сучасному обладнанні та із сучасними матеріалами;
- засвоєння досвіду кращих робітників;
- вивчення виробничої технології, знайомство з новими технологічними процесами;
- набуття досвіду роботи з технічною документацією;
- удосконалення навичок контролю і самоконтролю;
- формування професійно-значущих якостей (швидкість реакції, координація і узгодженість дій, спостережливість тощо);
- виховання в учнів свідомої дисципліни праці, самостійності, співпраці в трудових колективах.
ВИДИ РОБІТ
1. Отримання інструктажу про зміни (або стан) робочого місця.
2. Приймання і підготовка робочого місця до роботи. Огляд обладнання. Перевірка наявності та справність обладнання, сигнальних та захисних пристосувань, протипожежного інвентарю. Здійснення записів до щоденника.
3. Виконання основної роботи на робочих місцях. Дотримання робочих норм, регламентів. Дотримання норм безпеки праці постійний (по приладам) і періодичний (шляхом огляду) контроль за роботою обладнання. Дотримання порядку дій в нестандартних ситуаціях.
4. Вивчення та використання передових високопродуктивних прийомів, способів та методів праці, оснащення.
5. Самостійна розробка та здійснення заходів щодо ефективного використання робочого часу, економних витрат матеріалів.
6. Підготовка робочого місця до здачі. Виключення обладнання. Здача підготовлених документів. Виконання обов’язкових робіт по культурному та естетичному утриманню робочого місця. Заповнення щоденників.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Найменування тем

Кіль­кість годин

1.              

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки.

7

2.              

Самостійне виконання робіт маляра 2-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики згідно детальної програми виробничої практики, враховуючи конкретні умови підприємства і специфіку учнів

 

2.1.        

Очищання поверхонь металевими шпателями, скребками, щітками, ганчір'ям, пилососом, повітряним струменем з компресором.

21

2.2.        

Згладжування поверхонь шліфувальними сітками, наждачним папером, пемзою тощо.

35

2.3.        

Підмазування окремих місць.

49

2.4.        

Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином із приготуванням розчину.

35

2.5.        

Зскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчищанням вибою.

35

2.6.        

Запобігання розбризкуванню фарби на поверхню.

14

2.7.             

Вивчення передових прийомів праці

35

2.8.             

Виконання пробної кваліфікаційної роботи

7

2.9.             

 

 

 

Всього годин:

238

ЗМІСТ РОБОТИ
Робочі місця і виробничі роботи

п/п

Підприємство, об`єкт практики

Перелік основного обладнання

Зміст виробничих робіт

Розряд, клас, категорія

Передові прийоми праці

1.       

 

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

 

7.       

 

 

 

 

 

8.       

 

 

 

 

 

9.       

 

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

 

11.   

 

 

 

 

 

12.   

 

 

 

 

 

13.   

 

 

 

 

 

14.   

 

 

 

 

 

15.   

 

 

 

 

 

16.   

 

 

 

 

 

17.   

 

 

 

 

 

18.   

 

 

 

 

 

19.   

 

 

 

 

 

20.   

 

 

 

 

 

21.   

 

 

 

 

 

22.   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Вивчення передових прийомів; методів роботи

№ теми

Найменування тем

Кіль­кість годин

( в т.ч. теорія)

1.       

Організація, забезпечення та обслуговування робочого місця. Економія часу, матеріалів, енергоресурсів за рахунок раціональної організації праці.

3(1)

2.       

Використання нового обладнання

4(1)

3.       

Використання нових технологій

10(1)

4.       

Вивчення та освоєння нового програмного забезпечення, що використовується на підприємстві

10(1)

5.       

Використання оптимальних методів створення документів

5(1)

6.       

Дотримання правил безпеки праці

3(1)

 

Всього

35(6)

№ п/п

Дата

Найменування

виробничих робіт

Норма часу

Оцінка

Підпис майстра дільниці чи

керівника практики

Планова

Фак-тична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЯД № ____
Учня ______________________________________________________________________
Група № _______ Професія _____________________________________________
Майстер в/н ________________________________________________________________

Найменування роботи

Розряд роботи

Кіль-

кість

Норма

на один вироб

Роз-цінка

По-чаток ро-боти

Кінець роботи

Кількість часу розрах. за нормам для учнів

% викон. норми

Оцінка

Належить витрат, на прийняту роботу

Факт.

затр. на прийняту роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер цеху ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по - батькові)

КАРТКА АНАЛІЗУ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Виконання кваліфікаційної пробної роботи _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по-батькові
Розряд ______ Професія ______________________________________________________

п/п

             Елементи вмінь   та навичок

Оцінка

майстра в/н

Оцінка

майстра цеху

  1.

Організація робочого   місця

 

 

  2.

Вибір інструменту   та користування ним

 

 

  3.

Виконання робіт у повній відповідності до вимог технічної і технологічної документації.

 

 

  4.

Самостійність при   виконанні робіт.

 

 

  5.

Виконання норми   часу та виробітку

 

 

  6.

Використання високопродуктивних інструментів та   передового досвіду

 

 

  7.

Якість виконаної   роботи

(додержання технічних   вимог)

 

 

  8.

Додержання вимог   безпеки праці

 

 

                    ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

 

 

 

                       Майстер цеху ______________           _________________________

                                                           (підпис)                       (прізвище, ім'я, по - батькові)

                        Майстер в/н     ______________          ________________

                                                           (підпис)            (прізвище, ім'я, по - батькові)

                         "___"________________ 20___ року

ЩОДЕННИК обліку виконання програми виробничої практики

ЩОДЕННИК
обліку виконання програми виробничої практики
_________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)
Професія: _______________________________________________________
Група: _____________________
Прізвище майстра виробничого навчання: ___________________________
Курс: _______________
Прибув «_______» ________________________ 2015 року
Підпис керівника __________________________
М.П.
Вибув «_______» ________________________ 2015 року
Підпис керівника __________________________
М.П.
Номер і дата наказу по підприємству, згідно з яким учень
___________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)

приступив до проходження виробничої практики.

Наказ від “______” _____________ 2015 р. №_______

Прізвище, ім’я та по-батькові призначеного керівника __________________
______________________________________________________________

Керівник підприємства ___________________ __________________
(Підпис) (Прізвище, ім`я, по батькові)
М.П.

З наказом про проходження практики і умовами праці ознайомлений:

___________________ ___________________________
(Підпис) (Прізвище, ім`я, по батькові учня)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
__________________________________________________________
(назва професійно-технічного навчального закладу)

ПОГОДЖЕНО

(посада керівника основного замовника кадрів)
__________________________
________ _______________ (підпис) (прізвище, ініціали)
_________ _____________ 2015 р.
(число) (місяць) ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ____________
__________________________ (назва ПТНЗ)
____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________ ____________2015 р.
(число) (місяць)

Висновок
керівника практики
про якість підготовки учня
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Підпис керівника практики

М. П.

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні методичної комісії
__________________________
__________________________
Протокол № __
від ________________2015 р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НВР

_______________ ___________

“______”______________2015 р

ПЕРЕЛІК
кваліфікаційних пробних робіт
професія: _________________________________

№ пп

НАЗВА РОБІТ

Роз­ряд

Кіль-кість

Норма часу (год)

 

 

 

 

 

 

 

1.      

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР      _____________________

Майстер в/н                                 _____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
______________________________
“______”_______________2015 р.
ВИСНОВОК
На кваліфікаційну пробну роботу, виконану

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Укладено “____” __________2015 р. про те, що гр.

навчався і закінчує професійне навчання
(Форма навчання)

по професії: ____________________________ виконав(ла) кваліфікаційну (пробну) роботу____________________________________________________
(назва роботи, коротка її характеристика)

___________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За нормою часу на роботу відведено __год., фактично витрачено ____ год.
Оцінка за кваліфікаційну (пробну) роботу
(за дванадцятибальною системою)
Виконання роботи відповідає рівню кваліфікації ___________ розряду

по професії: _______________________________________________________
Майстер цеху, дільниці ______
Член кваліфікаційної комісії _
Майстер виробничого навчання _
КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Дата

перевірки

Зауваження

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

учня ___________________________________________________________
(назва ПТНЗ)
(прізвище, ім’я, по батькові)
група ___ професія: _____________________________
Учень ,
під час проходження виробничої практики на підприємстві______________
(назва підприємства)
фактично працював з “____” _____________ 2015 р. по “____” _____________ 2015 р.
виконував роботи __ розряду на робочих місцях ____________________________________________________________
1. Якість виконання робіт
2. Виконання норм за період з “_______ ” ______________________ 2015 р.

по “_____” __________________ 2015 р. %
(виробничі показники)
3. Знання технології виробництва, поводження з обладнанням:
_____ ___________________________________________________
_____________________________________________________________
(докладний відгук)
4. Трудова дисципліна ________
заслуговує присвоєння ____________тарифного розряду
(прізвище, ім’я, по батькові)
по професії: ____________________________
__________________________ ______________________ ______________________
(Посада) (Підпис) (Прізвище, ім`я, по батькові)

М.П.
___________________________ ______________________
(Посада) (Підпис) (Прізвище, ім`я, по батькові)

Майстер виробничого навчання _____________________
“_______”_________________ 2015 р.