Виробниче навчання

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

Загальнопедагогічні
1. Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.
2. Врахування вікових і індивідуальних особливостей учня.
3. Орієнтація на процес навчання.
4. Орієнтація на особистісні досягнення учнів.
5. Створення емоційно-актуального фону уроку.
6. Педагогічний такт і культура мови.
7. Пізнавальна самостійність учнів.
8. Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.
9. Безперервний поступ.

Дидактичні
1. Раціональне використання кожної частини уроку.
2. Раціональна єдність словесних, наукових практичних методів навчання.
3. Використання активних методів навчання.
4. Зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем.
5. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
6. Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.
7. Комплексне використання теоретичних відомостей, передового виробничого досвіду та практичних завдань уроку.
8. Використання сценарних варіантів уроків.
9. Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом, підтримка раціоналізаторських ініціатив.
10. Впровадження в зміст уроку технологічних змін виробничого процесу, новітніх матеріалів, машин, механізмів, інструменту. Організоване закінчення уроку.

Психологічні
1. Врахування психологічних особливостей кожного учня.
2. Нормальний психічний стан і стійкий настрій майстра в/н, викладача і учнів.
3. Розумна вимогливість і доброзичливість майстра в/н і викладача до учнів.
4. Педагогічна етика і психологічний такт.

Гігієнічні
1. Температурний режим.
2. Норми освітлення.
3. Провітрювання.
4. Дотримання ергономічних вимог.
5. Чередування видів навчальної роботи та відпочинку

1. Загальна ідея уроку: єдність навчання, виховання та розвитку.
2. Основна функція уроку: цілісне формування особистості робітника-професіонала: компетентного, мобільного, комунікативного.
3. Мета навчання не озброєння знаннями, накопичення їх, а формування уміння діяти із знанням справи, уміння застосовувати їх.
В професійному навчанні “задовільна” якість (середній рівень досягнень учнів) підготовки робітника може призвести до браку в роботі, зриву виробничих програм і завдань, аварій, катастроф.

Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до занять

Готуючись до уроку, майстер виробничого навчання повинен:
- проаналізувати результати попереднього заняття, на основі якого уточнюється зміст, тема і мета наступного уроку.
Тема визначає загальну назву тієї частини навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці («що вивчається»), а мета – «для чого вивчається», «чого необхідно досягти»;
- визначити дидактичну мету уроку;
- визначити тип, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу.
- вивчити науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;
- намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;
- підготувати матеріально-технічне забезпечення уроку: заготовки, матеріали, інструменти, пристосування та перевірити справність обладнання, якість матеріалів та заготовок;
- підготувати дидактичне забезпечення уроку;
- підібрати форми, методи і прийоми проведення структурних елементів уроку, які трудові прийоми, в якій послідовності продемонструвати; які, коли і як використати наочні та технічні засоби навчання; як організувати самостійну роботу учнів; на які моменти звернути особливу увагу в процесі поточного інструктування; як проконтролювати якість учнівської роботи;
- визначити міжпредметні (внутрішньопредметні) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;
- визначити типові помилки, яких допускається учні під час вправ, намітити засоби їх попередження;
- приготуватися до показу на уроці нових операцій і прийомів трудової діяльності;
- спланувати методику та форму контролю якості З, У, Н учнів на уроці;
- визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;
- скласти план уроку – робочого документу його проведення.

Вимоги до уроку виробничого навчання.

Загально педагогічні

дидактичні

психологічні

гігієнічні

Пріоритет особистості учня

Раціональне використання кожної частини уроку

Врахування психологічних можливостей учнів

Нормальні умови праці, гігієна

Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

Раціональна єдність словесних, науково-практичних методів, інноваційних технологій, але при цьому майстер забезпечує їх оптимальне поєднання

Розумна вимогливість

Чергування видів діяльності

Орієнтація на процес навчання

Зв’язок з раніше вивченим

Педагогічна етика та педагогічний такт

Безпека праці

Орієнтація на особисті досягнення учня

Формування в учнів самостійно здобувати знання

 

Морально-психологічні умови

 

Створення емоційно-актуального фону уроку

Індивідуалізація та диференціація навчального процесу

 

 

Педагогічний такт, культура мови

Використання передового виробничого досвіду

 

 

 

Пізнавальна самостійність учнів

Заохочення учнів до знаходження свого способу роботи

 

 

 

Чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку

Урок –це цілісна система взаємодії майстра та учня на основі співробітництва

 

 

Безперервний поступ

Має точне дидактичне призначення ( засвоєння нових знань, закріплення)

 

 

Спрямування на високі кінцеві результати

Розвиток навчально-пізнавальної діяльності та управління нею (стимулювання, контроль)

 

 

Будується на основі програмних вимог, можливостей майстра, має тісний зв’язок з життям

Проходить за планом, але майстер готовий змінити хід уроку при необхідності

 

 

Врахування між предметних зв’язків

Кількість структурних елементів не повинна

перенасичувати урок

 

 

Вимоги до структури

Вірне визначення дидактичних і виховних завдань, типу, структури, поєднати урок з наступним, дібрати оптимальне поєднання методів, продумати систему показу...

 

Вимоги до організації уроку

Забезпечити охорону здоров′я , починати планувати урок з системи уроків з даної теми, підготовка ДЗН.

 

Вимоги до змісту уроку

Повинен бути виховуючим, виходити з принципів дидактики, виховувати культуру праці, висновки учнів повинні бути доказовими..

 

Вимоги до техніки проведення уроку

Повинен бути емоційним, темп і ритм оптимальним, зміна видів діяльності, керувати процесом навчання...

Урок можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виробничих цілей, якщо увага і мислення учнів концентрується на основних, провідних завданнях теми, що вивчається, пробуджуються і розвиваються навчальні процеси, формуються потреби учнів у здобутті нових знань, умінь.
        Усі ці вимоги до сучасного уроку мотивовані сучасною педагогікою. Проте вони не можуть бути здійснені без творчого ставлення педагога до організації навчання, без його майстерності. А майстерність вчителя багато в чому залежить від уміння аналізувати свої помилки.

ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ УРОКУ

Структура уроку повинна відображати логічну послідовність всіх кроків навчання.
Кількість структурних елементів на уроці повинна бути оптимальною: урок не треба надмірно перевантажувати структурними елементами, але і не робити його довгий час одноманітним.
Тривалість кожного структурного елементу залежить від його змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети уроку.
Структура уроку повинна бути гнучкою: педагог повинен мати можливість оперативно змінити заплановану структуру уроку в залежності від структури.
Зміст кожного структурного елементу повинен бути логічним, доступним і посильним.

Питання для самоаналізу уроку майстром виробничого навчання.

1. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попередніми? В чому специфіка цього уроку ? Який його тип?
2. Дайте характеристику реальних навчальних можливостей учнів даного класу? Які особливості були враховані при плануванні уроку?
3. Які завдання розв'язувалися на уроці: навчальні, виховні, розвиваючі? Чи був забезпечений їх комплекс, взаємозв'язок? Які завдання були головними, стержневими?
4. Чому вибрана структура уроку була раціональна для розв'язання цих завдань? Чи раціонально розподілено час на всі етапи уроку?
5. На чому ( на яких основних завданнях, прийомах праці) акцентувалась увага і чи виділено головне, суттєве?
6. Яке поєднання форм навчання вибране для розкриття нових прийомів праці?
7. Чи мотивувалась діяльність учнів на уроці та якими методами?
8. Охарактеризуйте свою діяльність на уроці. Яке поєднання методів навчання використано на уроці? Обґрунтуйте ефективність їх вибору.
9. Характеристика діяльності учнів та організація контролю за рівнем їх навчальних досягнень на уроці?
10. Які засоби навчання використовувалися на уроці? Чи були оптимальними зовнішні умови та обстановка уроку?
11. Чи дотримана чітка послідовність структурних елементів уроку виробничого навчання та методика їх проведення?
12. Які засоби використовувались для підтримання позитивної психологічної атмосфери та спілкування на уроці?
13. Як і за рахунок чого забезпечувалось на уроці раціональне використання часу ?
14. Які інновації використовувались на даному уроці?
15. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому?

Особливості проведення уроку виробничого навчання

Структурний елемент

Характерні особливості

Можливі недоліки

 

Вступний інструктаж

 

(поєднання пояснення і показу)

Оголошення теми, мети (навчальна, розвивальна, виховна)

Неточно сформульована мета, не оголошується тема

Мотивація, цільова установка

(пояснення призначення наступної роботи та її значення шляхом створення ситуації нового, організації бесіди, дискусії, демонстрації кращих зразків навчально-виробничих робіт)

Вказується лише вид подальшої роботи

Актуалізація (використання методів пошукового характеру, а не репродуктивних – питання чому?, поясніть?, порівняйте?), практична спрямованість повтору матеріалу

Невміння слухати учня

Дублювання теорії

Активізація всієї групи, випущені з поля зору окремі учень

Вивчення технічних вимог, еталонів робіт, документів письмового інструктування

 

Інструктування з позицій попередження помилок. Аналіз зроблених помилок учнями та способи їх попередження

Взагалі не визначені типові помилки

Пояснення і показ раціональної організації робочого місця

 

Пояснення і показ найбільш раціональних прийомів виконання трудових операцій із залученням учнів до пояснення нового матеріалу. Показувати потрібно лише нові прийоми, раніше невідомі учням.

Спочатку показати у нормальному темпі, потім в уповільненому, виділити основні операції. Показ передових, високопродуктивних прийомів праці (розкривати умови та особливості максимально наближені до робочих)

Дублювання теорії, технічно неправильно показані прийоми.

Майстер не залучає до співпраці учнів, демонструє всі прийоми в т.ч. відомі учням.

 

Не використовуються ДЗН

Використання методів контролю та самоконтролю

 

Перевірка засвоєння учнями матеріалу (пробне відтворення учнями прийомів роботи)

Носить теоретичний характер (усне опитування)

Немає співпраці з учнями

Залучення учнів до самостійної роботи (планування, розбір технічної документації)

Майстер все пояснює сам, перенасичення інформацією, і учні не вміють пояснювати хід роботи

Пояснення ходу подальшої роботи, порядок виконання вправ.

 

Дотримання правил охорони праці

 

До роботи учні приступають тільки тоді, коли майстер впевнився в тому, що всі зрозуміли матеріал

 

Поточний інструктаж

Чітке визначення навчальної діяльності учнів на уроці,   усвідомлення їх кожним учнем

Немає системи поточного інструктування, не оголошені критерії оцінювання

Включення кожного учня в роботу всієї групи

Вникає в роботу кожного Учня і випускає з поля зору всю групу

Розвиток вміння самостійного планування та аналізу роботи

Майстер дає готові вказівки по виправленню помилок

Заохочення творчого підходу до вирішення виробничих завдань

 

Виховуванняя культури праці

 

Раціональне використання часу, надання уваги якості роботи

Учні виконують роботу, а майстер не встигає її перевірити

Розвиток в учнів вміння самостійно визначати помилки, знаходити способи їх виправлення

 

Дотримання правил техніки безпеки

 

Цільові обходи (треба знати індивідуальні особливості учнів)

Носять формальний характер

Якщо учні роблять1 і ту ж помилку, зупинити виконання вправ та пояснити ще раз матеріал

Не слідкують за правильністю виконання робіт

Заключний інструктаж

Підведення підсумків, аналіз виконаних робіт, аналіз кращих робіт у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та в порівнянні з еталонами робіт. Аналіз помилок. Залучення учнів до обговорення

Не залучені учні до обговорення і оцінювання робіт. Аналіз носить формальний характер і не усуває недоліки. Майстер не показує , а чого навчились учні.

Заохочення учнів, які вносять пропозиції.

 

Оцінювання повинне бути об’єктивним.

Зауваження не носять педагог-гічний та виховний характер

Видача домашнього завдання

Немає пояснення алгоритму виконання